Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ»

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται, ως έχει, από την εταιρία «ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δρυάδων, αριθμός 2 (και Καλλιδρομίου 54Α), Τ.Κ. 114 73 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 999334288, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005632401000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@travlos.gr,  τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 210 3814410 και 210 3813591, (εφεξής, χάριν συντομίας «Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

 1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικώς- του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, σημάτων, γραφικών, εικόνων, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων, και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

 1. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, η με οποιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.

 1. Επίσκεψηχρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα, ελεύθερα, να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στον Εκδοτικό Οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/και χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

 1. Δικαίωμα Τροποποίησης

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

 1. Δήλωση Αποποίησης

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και πληροφοριών προς τον χρήστη/επισκέπτη μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται, όμως, για την οποιαδήποτε μεταβολή ή αναθεώρηση των πληροφοριών ή και εκμετάλλευση των υπηρεσιών του από τρίτους.

Επιπλέον, ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται ότι οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές, οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής, βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.).

 1. Σύνδεσμοι Παραπομπήςlinks») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπεται ο επισκέπτης/χρήστης μέσω συνδέσμων οιασδήποτε μορφής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

 1. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικό Κώδικα, δ) Αριθμό Τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), ε) e-mail, ζ) δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει, επιπλέον, να υποβάλει στοιχεία για: α) επάγγελμα, β) Α.Φ.Μ. και γ) Δ.Ο.Υ.

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη, εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή εάν δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες, ή εάν δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή εάν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή εάν επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και τη φυσιογνωμία της.

 1. Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ έχει στην κατοχή του τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης/πελάτης στην καρτέλα πελάτη (ονοματεπώνυμο – διεύθυνση κατοικίας – διεύθυνση αποστολής προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – τηλέφωνα – δραστηριότητα) και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους χρήστες/πελάτες και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ο χρήστης (υποκείμενο των δεδομένων), μπορεί, ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23. Αναλυτικά, μπορεί να ασκήσει:
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται ο δικτυακός τόπος του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και
δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σημειωτέον, ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει τη σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της συνεργασίας του (παραγγελία και εκτέλεση) με τον Εκδοτικό Οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ. Τα ως άνω δεδομένα θα επεξεργάζεται ο δικτυακός τόπος του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, κυρίως, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της παραγγελίας και περαιτέρω θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.

Ο χρήστης/πελάτης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή να τις διαγράφει από τον λογαριασμό του –κατόπιν επικοινωνίας, όπου απαιτείται– χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση μιας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του δικτυακού τόπου του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, αποκλειστικά και μόνον, για τον σκοπό αυτό.

Εφόσον ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Εκδοτικό Οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη» (right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε κατά την εγγραφή του και κατά την αλληλεπίδρασή του με τον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ. Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του χρήστη/πελάτη. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη/πελάτη, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ και τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ως και Παρασκευή και ώρες 08.00 έως 16.00 στο τηλέφωνο 2103814410, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@travlos.gr με θέμα «Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ». Αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr – βλ. κατωτ.).

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του δικτυακού τόπου του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ με τους χρήστες/πελάτες, με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα προϊόντα του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ (νέες κυκλοφορίες ή άλλου είδους προτροπές που ενδεχομένως ικανοποιούν τις βιβλιοφιλικές ανάγκες του χρήστη/πελάτη, ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών/πελατών ενημερωτικά/διαφημιστικά δελτία, από τη στιγμή που αυτοί συγκατέθεσαν προς αυτό με την επιλογή τους να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ. Επίσης, στους ίδιους χρήστες/πελάτες παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσονται οποτεδήποτε (opt-out/unsubscribe) με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από την οθόνη λογαριασμού τους (το προφίλ τους), ή και μέσα από ένα απλό σχετικό μήνυμα προς τον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ θα προβαίνει σε διαρκή ενημέρωση του χρήστη/πελάτη για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως υποκειμένου των δεδομένων.

Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους τελούν υπό περιορισμούς στον βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση είτε κατ’ αρχήν είτε ένεκα του τρόπου άσκησής τους από τον χρήστη/πελάτη με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις (π.χ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών χρήστη/πελάτη για λόγους φορολογικής ή/και οικονομικής διαφάνειας του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, διατήρηση δεδομένων συναλλαγών για απόδειξη της συγκαταθέσης κ.ά.).

Ο χρήστης (υποκείμενο των δεδομένων) δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα –όσον αφορά την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά του δεδομένα από τον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ– στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ, συμμορφούμενος προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), θα προβαίνει στις δέουσες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι χρησιμοποιούνται cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων δικτύωσης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ. Επιδίωξη του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ είναι να προσφέρει στον χρήστη/επισκέπτη μια περιήγηση στον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, όσο το δυνατό πιο ταιριαστή στις προτιμήσεις του χρήστη και να υποβάλλει σε αυτόν τις καλύτερες δυνατές προτάσεις.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την περιήγηση του χρήστη πιο αποτελεσματική. Στα cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμεύουν στην προσωποποίηση της περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο και γενικά στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Νόμο, τα cookies δύνανται να αποθηκευτούν στη συσκευή του χρήστη, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεται. Για κάθε άλλου τύπου cookies απαιτείται η άδεια του χρήστη/επισκέπτη.

Ο χρήστης, κατά την αρχική επίσκεψη του στον ιστότοπο, επιλέγει αν αποδέχεται την αποθήκευση των cookies που αναφέρονται στο αναδυόμενο παράθυρο – ή μπορεί να επιλέξει ορισμένα από αυτά. Στη συνέχεια, μπορεί να αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.

 1. Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες courier

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ προκειμένου να εκτελέσει/παραδώσει την παραγγελία του χρήστη/πελάτη, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η αποστολή της παραγγελίας.

Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ταχυμεταφορέα αδειοδοτημένο από την ΕΕΤΤ, ή υπάλληλο/διανομέα του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ ή συνεργαζόμενο βιβλιοπωλείο στην περιοχή αποστολής της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη/παραλήπτη) είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση (πόλη, περιοχή, αριθμός, οδός) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη/παραλήπτη, αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας.

Καθώς ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ συνεργάζεται και με εξωτερικούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ταχυ)μεταφορών ή συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία, η διαβίβαση αυτή των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν μπορεί να εξαιρεθεί, αν ο χρήστης επιθυμεί να λάβει στον χώρο διαμονής ή εργασίας του τα προϊόντα (βιβλία) που έχει ο ίδιος παραγγείλει και αγοράσει.

Σε αντίθετη περίπτωση, άρνησης συναίνεσης του χρήστη/πελάτη για την ως άνω διαβίβαση, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να προσέλθει στην έδρα του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ και να παραλάβει την παραγγελία του, έτσι ώστε να μη λάβει χώρα η διαβίβαση των ελάχιστων αυτών δεδομένων του σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών.

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ, σε εφαρμογή της γενικής πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ενημέρωσης/γνωστοποίησης από χρήστη/πελάτη για την ταυτότητα του συνεργαζόμενου τρίτου παρόχου μεταφορών (επωνυμία επιχείρησης) ή του υπαλλήλου του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ που θα έχει αναλάβει την παράδοση της παραγγελίας, θα ανταποκρίνεται γνωστοποιώντας τα στοιχεία του παρόχου ή ατόμου που έχει αναλάβει την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς, για την οποία υποβάλλεται έκαστο αίτημα.

 1. Παραγγελίες Υπέρ ΤρίτωνΔώρα

Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να παραγγείλει από τον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ βιβλία, τα οποία θα αποσταλούν ως δώρο εκ μέρους του χρήστη/πελάτη σε άλλον παραλήπτη και άλλη διεύθυνση που θα έχει υποδείξει ο χρήστης/πελάτης στα βήματα ολοκλήρωσης της παραγγελίας του. Ο παραλήπτης θα παραλάβει το δώρο του χρήστη/πελάτη με παραστατικό που δεν θα αναφέρει τις τιμές των βιβλίων, ενώ η απόδειξη με τις τιμές θα αποσταλεί στον χρήστη/πελάτη ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά. Στο παραστατικό που θα συνοδεύει την αποστολή δώρου, θα αναφέρονται τα στοιχεία του χρήστη/πελάτη ως εντολέα. Οι χρόνοι αποστολής και παράδοσης είναι ίδιοι με τους χρόνους που ισχύουν για όλες τις παραγγελίες. Το ίδιο ισχύει και για τη Δωρεάν αποστολή και συσκευασία.

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον χρήστη/πελάτη ή από την οντότητα τιμολόγησης, ο χρήστης/πελάτης δηλώνει υπεύθυνα στον Εκδοτικό Οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου, ή/και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας).

Στην ατυχή περίπτωση που ο δικτυακός τόπος του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ εναχθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την επεξεργασία δεδομένων τρίτων προσώπων στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, ο χρήστης/πελάτης που υπεύθυνα δήλωσε διά της αποδοχής των παρόντων όρων ότι υφίσταται η συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου (τρίτου), επέχει θέση δικονομικού εγγυητή έναντι του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ και θα κληθεί να αναλάβει κάθε ζημία που θα υποστεί ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ εξαιτίας μίας τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των προσωπικών δεδομένων του τρίτου, πλέον εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων, μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης αξίωσης του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ κατά του χρήστη/πελάτη, ακόμα και αποζημίωσης περί ηθικής βλάβης.

 1. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κατόπιν συναίνεσης

Κατά την εγγραφή σας στον δικτυακό τόπο του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, καλείστε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ μπορεί να σας αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletter) ή προσφορές, πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας (π.χ. απώλεια κωδικών εισόδου).

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ αποστέλλει newsletters μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου ΤΡΑΥΛΟΣ που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο, είτε κατά την εγγραφή, είτε από την καρτέλα διαχείρισης προφίλ χρήστη.

Ο Εκδοτικός Οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών/πελατών newsletters ή ενημερώσεις για προσφορές, εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε έκαστος χρήστης/πελάτης (opt-out/unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από την οθόνη καρτέλας/λογαριασμού του (το προφίλ του), αλλά και μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.

 1. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

 1. Εφαρμοστέο ΔίκαιοΔικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία/εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

 1. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται, όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.

 1. Τελευταία Ενημέρωση

Οι παρόντες όροι χρήσης διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος —αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου— πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά και ενδέχεται να τροποποιούνται, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στις 25/5/2018. Παρακαλούνται οι χρήστες της ιστοσελίδας να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του www.travlos.gr.